ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn toepasselijk op de verkoop en/of levering van goederen en diensten door Connective, gevestigd te Wapenstraat 14 B 301, 2000 Antwerpen (“CONNECTIVE”), jegens haar klanten (“de Klant”).

 

 1. Behoudens schriftelijke afwijking uitgaande van CONNECTIVE, zijn deze Voorwaarden (ongeacht het tijdstip waarop deze door CONNECTIVE werden overgemaakt) van toepassing voor elke verkoop en alle aangeboden diensten door CONNECTIVE en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van alle voorwaarden (ongeacht hun benaming) opgesteld door de Klant.
 2. De prijsopgaven zijn exclusief BTW, behoudens expliciete andere vermelding.
 3. Elke opgegeven prijs (met uitzondering van eenheidsprijzen zoals uur- of dagprijzen) dient beschouwd te worden als een prijsbegroting of budget en zal geen bindende doch slechts een indicatieve waarde hebben. Een overeenkomst met CONNECTIVE ontstaat slechts indien de prijsopgave van CONNECTIVE schriftelijk is aanvaard door de Klant. De aanvaarding van de Klant houdt automatisch de aanvaarding in van deze Voorwaarden als een integraal onderdeel van de overeenkomst met CONNECTIVE. CONNECTIVE behoudt zich het recht voor haar prijzen jaarlijks en zonder voorafgaande kennisgeving te indexeren.
 4. Alle tijdschema’s en termijnen welke in de opgestelde documenten worden weergegeven, zijn opgesteld in het kader van de veronderstellingen (assumpties) die CONNECTIVE in aanmerking neemt voor de relevante verkoop of dienstverlening aan de Klant. De uitvoering kan afhankelijk zijn van een aantal onzekere factoren, waardoor deze termijnen bijgevolg een indicatieve benadering vormen. Een mogelijke overschrijding van de indicaties kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de gesloten overeenkomst.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, moeten alle klachten schriftelijk en per aangetekende brief met ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres aan CONNECTIVE kenbaar gemaakt worden. Klachten m.b.t. levering van goederen en/of diensten dienen kenbaar gemaakt worden binnen 7 kalenderdagen na levering van goederen en/of diensten. Klachten m.b.t. facturen dienen uiterlijk 10 werkdagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt worden.
 6. Indien de klant een bestelling annuleert vooraleer CONNECTIVE op enigerlei manier de uitvoering ervan heeft kunnen aanvatten zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan minstens 25% van de waarde van de bestelling. Indien de klant een bestelling annuleert op een moment waarop de uitvoering van de bestelling reeds door CONNECTIVE werd aangevat, zal de klant gehouden zijn tot een verbrekingsvergoeding gelijk aan de de volledige waarde van de bestelling.
 7. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, houdt de (stilzwijgende) aanvaarding van de factuur aanvaarding in van de door CONNECTIVE geleverde goederen en/of diensten.
 8. De klant zal de uit hoofde van de geleverde goederen en/of diensten verschuldigde bedragen uiterlijk op de vervaldag van de factuur voldoen. Op onbetaalde facturen is vanaf de vervaldag en van rechtswege, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, een EURIBOR-rente vermeerderd met een interest van 8% per jaar verschuldigd. Daarnaast is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van (EURIBOR + 10%) maal de waarde van de factuur, met een minimum van 100 EUR. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldatum kan CONNECTIVE beslissen om alle verdere prestaties en leveringen en/of dienstverlening voor onbepaalde duur op te schorten in afwachting van volledige betaling van alle openstaande facturen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldatum (met uitzondering van facturen die gemotiveerd werden geprotesteerd) heeft bovendien tot gevolg dat alle andere facturen opeisbaar worden, met inbegrip van de facturen die nog niet zijn vervallen.
 9. Verder heeft CONNECTIVE ten allen tijde het recht om bij wanbetaling de overeenkomst van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, schriftelijk te beëindigen zonder dat de Klant schadevergoeding kan eisen, en dit onverminderd het recht van CONNECTIVE om winstderving te vorderen ten belope van de vergoeding voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de verbintenissen.
 10. Alle prestaties en leveringen van CONNECTIVE maken, behoudens andersluidende specifieke contractuele bepalingen, steeds een middelenverbintenis uit.
 11. CONNECTIVE haar totale en gecumuleerde aansprakelijkheid voor bewezen directe schade of verlies, voortvloeiend uit wanprestaties, onrechtmatige daad of enige andere grond, is hoe dan ook beperkt tot een maximum bedrag van 20% van het bedrag dat door de Klant aan CONNECTIVE verschuldigd is in de laatste 12 maanden uit hoofde van de verkoop en/of diensten in het kader waarvan de schade is opgetreden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
 12. CONNECTIVE is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade welke door de Klant zou aangevoerd worden als gevolg van verkochte goederen of uitgevoerde diensten. Als indirecte schade worden onder meer (zonder dat de hiernavolgende opsomming als limitatief kan worden geïnterpreteerd) beschouwd,: winstderving, onderbreking van de bedrijfscontinuïteit, claims van derden, verlies van gegevens en andere vormen van gevolgschade verband houdend met of voortvloeiend uit de verkoop, levering, uitvoering of het gebruik van de geleverde goederen of diensten.
 13. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, software, programmatuur, documentatie en alle andere materialen (alsook enige afgeleide werken daarvan) die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen CONNECTIVE en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CONNECTIVE of – ingeval van toepassing – diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom (met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, de rechten die CONNECTIVE heeft op haar achterliggende technologie en software).
 14. Na de volledige betaling zal de Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht hebben tot gebruik van een geleverde materiële of immateriële zaak, en zulks slechts voor eigen, intern gebruik in de onderneming, behoudens andersluidende specifieke contractuele bepalingen. De Klant beschikt uitsluitend over rechten om deze zaken te kopiëren, te wijzigen of er afgeleide werken van te produceren indien en in de mate dat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen in bijzondere afspraken. Voor materiële goederen die in eigendom worden overgedragen, zullen de eigendomsrechten pas overgaan op de Klant wanneer de prijs voor deze goederen volledig is betaald.
 15. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONNECTIVE de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 16. De Klant zal aanduidingen van CONNECTIVE of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 17. CONNECTIVE staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CONNECTIVE geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
 18. CONNECTIVE mag, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, refereren naar de Klant en/of de Klant identificeren aan de hand van de handelsnaam, merk en/of logo van de Klant zowel op de website van CONNECTIVE alsook op eender welke documenten van welke aard ook die betrekking hebben op marketing, publiciteit en/of promotionele doeleinden.
 19. Ingeval een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden gedeeltelijk of in hun geheel ongeldig zouden blijken, laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 20. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen.